Minibüs Şoförü

Minibüs Şoförü

BELGELENDİRME ŞARTNAMESİ MİNİBÜS ŞOFÖRÜ
1 YETERLİLİĞİN ADI Minibüs Şoförü
2 REFERANS KODU 17UY0327-3
3 SEVİYE 3
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 8322 (Otomobil, taksi ve kamyonet sürücüleri)
5 TÜR -
6 KREDİ DEĞERİ -
7 YAYIN TARİHİ 18.10.2017
REVİZYON NO 00
REVİZYON TARİHİ -
8 AMAÇ Bu ulusal yeterliliğin amacı Minibüs Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
- Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI
13UMS0376-3 Minibüs Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
13UMS0377-3 Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
Minibüs Şoförünün (Seviye 3);
- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,
- Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve
- Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.
11 YETERLİLİĞİN YAPISI
11-a: Zorunlu Birimler
17UY0328-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite
17UY0327-3/A2: Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı
11-b: Seçmeli Birimler
---
11-c: Birimlerin Gruplandırma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
-
12) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Minibüs Şoförü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır.
Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
13) BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Minibüs Şoförü (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesiningeçerlilik süresi 5 yıldır.
14) GÖZETİM SIKLIĞI
Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren
2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirmE gözetim yöntemi ile değerlendirilir.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi
sonuna kadar devam eder.
15) BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı “10- Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları” bölümünde belirtilen belgeleri sunmak koşuluyla, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

BU MESLEĞİN ULUSAL YETERLİLİĞİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN...

Doküman No: PBŞ.16      Yayın Tarihi : 10.05.2018      Rev.no/tarihi:00 / …/…/…