İskele Kurulum Elemanı Seviye 3

İskele Kurulum Elemanı Seviye 3

1 YETERLİLİĞİN ADI  İskele Kurulum Elemanı
2  REFERANS KODU 12UY0056-3
3 SEVİYE 3
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08 - 7119.02
5 TÜR -
6 KREDİ DEĞERİ -
7 YAYIN TARİHİ 30.05.2012
REVİZYON NO 01
REVİZYON TARİHİ 25.12.2013
8 AMAÇ

Bu yeterlilik iskele kurulum elemanı niteliklerinin

belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu bakımdan iskele kurulum elemanı bilgi, beceri

ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.  

9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI
İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı - 11UMS0158–3 
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
11 YETERLİLİĞİN YAPISI
11-a: Zorunlu Birimler
12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması
12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması
11-b: Seçmeli Birimler  
'---    
11-c: Birimlerin Gruplandırma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.
12) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür. Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Ancak boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez. 
13)  BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. 
14) GÖZETİM SIKLIĞI
Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır. 
15) BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna
performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda iskele kurulum elemanı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır. 

BU MESLEĞİN ULUSAL YETERLİLİĞİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN...