Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü

BELGELENDİRME ŞARTNAMESİ
1 YETERLİLİĞİN ADI Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü
2 REFERANS KODU 17UY0331-3
3 SEVİYE 3
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 8332 (Ağır yük taşıtları ve kamyon sürücüleri)
5 TÜR -
6 KREDİ DEĞERİ -
7 YAYIN TARİHİ 43026
REVİZYON NO 00
REVİZYON TARİHİ -
8 AMAÇ Bu ulusal yeterliliğin amacı Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
- Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI
14UMS0453-3 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförünün (Seviye 3);
- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,
- SRC 5 mesleki yeterlilik belgesine,
- Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve
- Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olması gerekmektedir.
11 YETERLİLİĞİN YAPISI
11-a: Zorunlu Birimler
17UY0331-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite
11-b: Seçmeli Birimler
17UY0331-3/B1: Tank/Tankerle Tehlikeli Madde Taşıma
17UY0331-3/B2: Patlayıcı Madde İçeren Ambalajları/Paketleri Taşıma
17UY0331-3/B3: Radyoaktif Madde İçeren Ambalajları/Paketleri Taşıma
11-c: Birimlerin Gruplandırma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik biriminden ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az birinden başarılı olması gereklidir.
(A1+ B1; A1 + B2; A1 + B3; A1 + B1 + B2; A1 + B1 + B3; A1 + B2 + B3; A1 + B1 + B2 + B3)
12) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. “11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları” maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınavlara girer.
Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
13) BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü (Seviye 3) yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
14) GÖZETİM SIKLIĞI
Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren
2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme gözetim yöntemi ile değerlendirilir.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi
sonuna kadar devam eder.
15) BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı “10- Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları” bölümünde belirtilen belgeleri sunmak koşuluyla, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge
geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
BU MESLEĞİN ULUSAL YETERLİLİĞİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN...
Doküman No: PBŞ.15                                     Yayın Tarihi : 10.05.2018                                  Rev.no/tarihi:00 / …/…/….                                  sayfa:1/4