Isı Yalıtımcısı Seviye 3

Isı Yalıtımcısı Seviye 3

1 YETERLİLİĞİN ADI  Isı Yalıtımcısı
2  REFERANS KODU 12UY0057-3
3 SEVİYE 3
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 7114
5 TÜR -
6 KREDİ DEĞERİ -
7 YAYIN TARİHİ 30.05.2012
REVİZYON NO 01
REVİZYON TARİHİ 11.02.2015
8 AMAÇ

Bu yeterlilik , yapılarda ısı yalıtımını

yapan kişilerin sahip olması gereken

bilgi, beceri ve yetkinlikleri belirlemek ,

ölçme değerlendirme ve belgelendirme

yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI
Isı yalıtımcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı -11UMS0132-3
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
11 YETERLİLİĞİN YAPISI
11-a: Zorunlu Birimler
12UY0057-3 / A1  Isı yalıtımında  İş Organizasyonu  ve İş Sağlığı ve Güvenliği
12UY0057-3/A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı ( Mantolama)
11-b: Seçmeli Birimler  
12UY0057-3/B1 Duvarlarda İçten Isı Yalıtımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
12UY0057-3/B2 Döşeme ve Çatılarda Isı Yalıtımı
11-c: Birimlerin Gruplandırma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Alternatif 1: A1, A2
Alternatif 2: A1, A2, B1
Alternatif 3: A1, A2, B2
Alternatif 4: A1, A2, B1, B2
12) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Isı Yalıtımcısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. “11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları” maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınavlara girer. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Bütünleşik sınav yapılması durumunda, birim kontrol listelerinde benzerlik gösteren bilgi ifadeleri için ortak soru sorulabilir. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
13)  BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
14) GÖZETİM SIKLIĞI
Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplaerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
15) BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri
kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 18 ay yıl çalıştığına dair resmi kayıt,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1)
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.