İnşaat İşçi Seviye 2

İnşaat İşçi Seviye 2

 
 
BELGELENDİRME ŞARTNAMESİ                                                                                                              İNŞAAT İŞÇİSİ-2
1 YETERLİLİĞİN ADI İnşaat İşçisi
2  REFERANS KODU 16UY0253-2
3 SEVİYE 2
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 9313 ve 9312
5 TÜR
6 KREDİ DEĞERİ
7 YAYIN TARİHİ 28.01.2016
REVİZYON NO 00
REVİZYON TARİHİ
8 AMAÇ

Bu yeterlilik İnşaat İşçisinin (Seviye 2) iş sağlığı güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi

ve inşaatlarda çalışabilecek alt yapıya kavuşması için;
· Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
· Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak

vermek,
· Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak
amacıyla hazırlanmıştır

9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI
İnşaat İşçisi (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı – 15UMS0463-2
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

 

11 YETERLİLİĞİN YAPISI
11-a: Zorunlu Birimler
16UY0253-2/A1 - İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği
16UY0253-2/A2 - Genel İnşaat İşleri
11-b: Seçmeli Birimler    
'---    
11-c: Birimlerin Gruplandırma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları    
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekir.
12) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

İnşaat İşçisi (Seviye 2) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara

tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır.
Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek

bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

13)  BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ  
İnşaat İşçisi (Seviye 2) yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
14) GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl

ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan

belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin

geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

15) BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri

kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 1 yıl çalıştığına dair resmi kayıt

sunulması,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır