Duvarcı Seviye 3

Duvarcı Seviye 3

1 YETERLİLİĞİN ADI Duvarcı
2  REFERANS KODU 12UY0048–3
3 SEVİYE 3
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO08- 7112
5 TÜR -
6 KREDİ DEĞERİ -
7 YAYIN TARİHİ 30.05.2012
REVİZYON NO 00
REVİZYON TARİHİ _
8 AMAÇ

Bu yeterlilik duvarcının niteliklerinin belirlenmesi

ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Duvar

işlerinin bu kişiler ile yapılmasının sağlanması ve

istinat, bahçe, cephe, taşıyıcı, bölme, panel dekoratif

duvarlar ile baca ve barbekülerin projesinde belirtilen

boyut ve şekilde, kurallarına uygun örülmesi tamir

edilmesi, amacıyla bu yeterlilik hazırlanmıştır.

Bu bakımdan duvarcının bilgi, beceri ve davranışlarının

tanımlanması amaçlanmıştır.

9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI
Duvarcı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 11UMS0157–3
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
11 YETERLİLİĞİN YAPISI
11-a: Zorunlu Birimler
12UY0048–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi
12UY0048–3/A2 Genel Duvarcılık İşleri Yeterlilik Birimi
11-b: Seçmeli Birimler  
Seçmeli olarak yeterlilik birimleri geçerliliği ön görülmesi yapılmamıştır.
11-c: Birimlerin Gruplandırma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamında başarılı olmak zorundadır A1+A2
 
12) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Duvarcı (Seviye 3) ulusal yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu test ve sertifikasyon merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Adaylar bu yeterlilikte yer alan birimlerden ayrı ayrı sınava girebileceği gibi, tüm birimlerden oluşan bir sınavada katılabilir. Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Ancak doğru- yanlış ifade soruları ile boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez.
13)  BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
14) GÖZETİM SIKLIĞI
Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.
15) BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda duvarcı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.