Betoncu Seviye 3

Betoncu Seviye 3

1 YETERLİLİĞİN ADI Betoncu
2  REFERANS KODU 12UY0049–3
3 SEVİYE 3
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 7114
5 TÜR -
6 KREDİ DEĞERİ -
7 YAYIN TARİHİ 30.05.2012
REVİZYON NO 00
REVİZYON TARİHİ  -
8 AMAÇ

Bu yeterlilik betoncunun niteliklerinin belirlenmesi

ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Beton döküm öncesi hazırlıklara, hava şartlarına

göre gerekli önlemleri alarak taze betonun

yerleştirilmesine, sıkıştırılmasına ve yüzey

düzeltme işlemlerinin tekniğine uygun olarak

yapılmasına, koruma ve kür yapılmasına ilişkin

betoncunun sahip olması gereken bilgi, beceri

ve davranışları tanımlamak amacıyla söz konusu

yeterlilik hazırlanmıştır.

9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI
Betoncu (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 12UMS0186 -3
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
11 YETERLİLİĞİN YAPISI
11-a: Zorunlu Birimler
12UY0049–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği
12UY0049–3/A2 Genel Betoncu İşlemleri
11-b: Seçmeli Birimler  
11-c: Birimlerin Gruplandırma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
12) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Betoncu (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.     Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular, doğru –yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Ancak doğru- yanlış ifade soruları ile boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez.
13)  BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği
tarihten itibaren 5 yıldır.
14) GÖZETİM SIKLIĞI
Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.
15) BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda betoncu fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.
Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.
Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.