Betonarme Demirci Seviye 3

Betonarme Demirci Seviye 3

1 YETERLİLİĞİN ADI Betonarme Demircisi
2  REFERANS KODU 11UY0012-3
3 SEVİYE 3
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 7114.04
5 TÜR -
6 KREDİ DEĞERİ -
7 YAYIN TARİHİ 26.04.2011
REVİZYON NO 02
REVİZYON TARİHİ 11.12.2013
8 AMAÇ

Bu yeterlilik Betonarme Demircisinin niteliklerinin

belirlenmesi ve belgelendirmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Betonarme projelerinde yer alan donatının; tür, şekil,

boyut ve konum bakımından projesinde ön görülen şartlara

uygun olarak hazırlanması ve monte edilmesi gerekmektedir.

Bu bakımdan betonarme demircisinin bilgi, beceri ve

davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI
Betonarme Demircisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 10UMS0082–3
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
---
11 YETERLİLİĞİN YAPISI
11-a: Zorunlu Birimler
11UY0012–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
11UY0012–3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
11-b: Seçmeli Birimler  
'---    
11-c: Birimlerin Gruplandırma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.
12) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Betonarme Demircisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.
Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Ancak doğru- yanlış ifade soruları ile boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez.
13)  BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
14) GÖZETİM SIKLIĞI
Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.
15) BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda betonarme demircisi uygulayıcısı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.