Betonarme Demirci Seviye 3

Betonarme Demirci Seviye 3

 

BELGELENDİRME ŞARTNAMESİ

BETONARME DEMİRCİSİ

   
1 YETERLİLİĞİN ADI  Betonarme Demircisi    
2  REFERANS KODU  11UY0012-3    
3 SEVİYE  3    
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ  ISCO 08: 7221    
5 TÜR -    
6 KREDİ DEĞERİ -    
7 YAYIN TARİHİ  26/04/2011    
REVİZYON NO  03    
REVİZYON TARİHİ  29/08/2018    
8 AMAÇ    Bu yeterlilik Betonarme Demircisi (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve meslekte kalitenin artırılması için;
· Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
· Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
· Eğitim sistemine yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak
amacıyla hazırlanmıştır.
   
9  YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI    
Betonarme Demircisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 10UMS0082–3    
10   YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI    
---    
11 YETERLİLİĞİN YAPISI    
11-a:  Zorunlu Birimler    
  11UY0012–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma    
  11UY0012–3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi    
11-b:  Seçmeli Birimler      
'---        
11-c: Birimlerin Gruplandırma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları    
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.    
12)                                                                  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME    
Betonarme Demircisi (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.   Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
   
13)  BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ    
  Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.    
14)                                                                           GÖZETİM SIKLIĞI    
  Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
   
15)                      BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ    

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 18 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

BU MESLEĞİN ULUSAL YETERLİLİĞİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN...

   
         
         
Doküman No: PBŞ.03              Yayın Tarihi : 26.04.2011              Rev.no/tarihi:03 / 20.11.2018           sayfa:1/3