Ahşap Kalıpçı Seviye 3

Ahşap Kalıpçı Seviye 3

1 YETERLİLİĞİN ADI  Ahşap Kalıpçı
2  REFERANS KODU 11UY0011-3
3 SEVİYE 3
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 7114.20
5 TÜR -
6 KREDİ DEĞERİ -
7 YAYIN TARİHİ 26.04.2011
REVİZYON NO 02
REVİZYON TARİHİ

11.12.2013

 

8

 

AMAÇ

Bu yeterlilik ahşap kalıpçının niteliklerinin belirlenmesi

ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Betonarme kalıpçılığı içerisinde çeşitli kalıpçılık uygulamaları

yapılmaktadır. Bu uygulamalar içerisinde özellikle betonarme

yapıların inşasında ahşap kalıpçılığının çok yaygın olarak yer

aldığı görülmektedir. Bu bakımdan ahşap kalıpçısı bilgi, beceri

ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI
Ahşap Kalıpçı(Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı -10UMS0081-3
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
11 YETERLİLİĞİN YAPISI
11-a: Zorunlu Birimler
11UY0011–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
11UY0011–3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
11-b: Seçmeli Birimler  
11-c: Birimlerin Gruplandırma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.
12) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Ancak boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez.
13)  BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
14) GÖZETİM SIKLIĞI
Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.
15) BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Ahşap Kalıpçı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.
Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.
Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.